Harmonogram rekrutacji do przedszkoli 2017 w Warszawie – co powinnaś wiedzieć

Ruszył proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2017/2018. Do dziś, 28 marca, do godziny 16:00 rodzice potwierdzali w systemie chęć kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Jutro, 29 marca o godzinie 13:00 rusza postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Warszawie. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, kryteria przyjęcia oraz ważne uwagi – to wszystko zebrałam dla Ciebie w tym poście.

Każda gmina ma swój własny harmonogram. Ja, z przyczyn oczywistych, przygotowałam harmonogram rekrutacji do przedszkoli 2017 dla Warszawy. Zasady, kryteria przyjęcia są te same, więc śmiało możesz z nich skorzystać. Po szczegółowy harmonogram będziesz jednak musiała odnieść się do strony urzędu, właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania.

Kluczowe zasady rekrutacji do przedszkoli 2017

Pierwszeństwo przyjęcia od września 2017 mają 3-latki czyli dzieci urodzone w 2014 roku. A także wcześniejsze roczniki 2011-2013. Tak stanowi prawo. Jest jednak coś, co niepokoi rodziców 3-latków. W związku ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla 6-latków, w części przedszkoli może brakować miejsc dla ich dzieci. Zanim popadniesz w panikę zadzwoń lub spotkaj się z dyrektorem placówek, do których chcesz by uczęszczało Twoje dziecko. Dowiedz się jaka jest sytuacja i na tej podstawie rozważ swój wybór.

W procesie rekrutacji brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania dziecka. Pod tym pojęciem rozumie się miejsce, w którym zamieszkują rodzice dziecka lub ten z rodziców, który sprawuje nad dzieckiem wyłączną opiekę. Jeżeli rodzice dziecka sprawują władzę rodzicielską w takim samym stopniu, ale mają różne miejsca zamieszkania, to pod uwagę bierze się tego rodzica, u którego dziecko przebywa na stałe. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późniejszymi zmianami).

Według przepisów prawa, dziecko objęte obowiązkiem przedszkolnym musi mieć zapewnioną opiekę w przedszkolu oddalonym nie dalej niż 3 km od miejsca zamieszkania. Jeżeli nie uda się zapisać dziecka do takiego przedszkola, na gminę spada obowiązek opłacenia rodzicom dojazdów (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016; Dz. U. z 2017 r. poz. 59 Art. 32 ust.3 i 5).

Szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkoli znajdziesz tutaj.

harmonogram rekrutacji do przedszkoli 2017 przedszkolaki

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli 2017 – Kryteria ustawowe

Szczegółowo zostały one sprecyzowane w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). Pamiętaj, że to te kryteria brane są pod uwagę w pierwszej kolejności wtedy, gdy do przedszkola zostanie zgłoszonych więcej kandydatów, niż przewidziana liczba miejsc. Kryteria ustawowe są punktowane jednakową liczbą punktów – po 260.

1.Wielodzietność** rodziny kandydata – 260 pkt.

2.Niepełnosprawność kandydata – 260 pkt.

3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 260 pkt.

4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 260 pkt.

5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 260 pkt.

6.Samotne wychowywanie*** kandydata w rodzinie – 260 pkt.

7.Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 260 pkt.

** Rodzina wielodzietna to taka, w której wychowuje się troje lub więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

*** O samotnym wychowywaniu mówimy wtedy, gdy dziecko wychowuje panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba będąca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli 2017 – Kryteria samorządowe

Szczegółowo zostały opisane w uchwale nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. Będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Są też inaczej punktowane:

1.Dziecko sześcioletnie, które obejmuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, którego rodzic stara się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania – 130 pkt.

2.Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 64 pkt.

3.Dziecko, którego oboje rodzice lub opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 32 pkt.
Kryterium to ma zastosowanie również do rodzica lub opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.

4.Dziecko, którego rodzic lub opiekun prawny albo rodzice bądź opiekunowie prawni mieszkają na terenie  m.st. Warszawy i tutaj rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym – 24 pkt.

5.Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 8 pkt.

6.Kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka:

jeżeli dochód jest mniejszy niż 674 pln – 1 pkt.

jeżeli dochód jest wyższy niż 674 pln ilość punktów = 674 pln / dochód na osobę w rodzinie dziecka

Pod tym linkiem znajdziesz bardzo szczegółowy opis kryteriów wraz z przykładami.

Do wniosku o przyjęcie do przedszkola rodzice będą musieli załączyć dokumenty, potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów ustawowych i samorządowych. Szczegółowy wykaz dokumentów znajdziesz pod tym linkiem.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli 2017 – kluczowe daty

29 marca godzina 13:00 otwarcie systemu rekrutacyjnego z ofertą przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi;

29 marca godzina 13:00 do 10 kwietnia godzina 20:00 czas przewidziany na rejestrację wniosków;

29 marca godzina 13:00 do 11 kwietnia godzina 16:00 czas na złożenie w placówce pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych kryteriów;

15 maja godzina 13:00 ogłoszenie list dzieci, które zostały zakwalifikowane a które się nie zakwalifikowały;

15 maja godzina 13:00 do 19 maja godzina 16:00 rodzice potwierdzają wolę zapisania dziecka do placówki, do której się zakwalifikowało;

23 maja godzina 13:00 ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli.

Cały harmonogram rekrutacji do przedszkoli w Warszawie znajdziesz tutaj.

Wyszedł mi dość długi wpis, ale starałam się podkreślić pewne kwestie, na które powinnaś zwrócić uwagę.

Jutro, 29 marca, od godziny 13:00 dostępny będzie elektroniczny system rekrutacji.

Życzę Tobie powodzenia w zapisach i ściskam kciuki za moje Fasolaki.

Dla chętnych załączam dwa pliki Prawo oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 59 oraz Uchwałę Rady Warszawy UCHWAŁA NR XLI_1061_2017

Moje kanały social media

Zawsze będziesz na bieżąco.

Close