Harmonogram rekrutacji do przedszkoli 2018 w Warszawie – co powinnaś wiedzieć

Ruszył proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2018/2019. W piątek, 2 marca o godzinie 13:00 ruszyło postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Warszawie. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, kryteria przyjęcia oraz ważne uwagi – to wszystko zebrałam dla Ciebie w tym poście.

Od piątku 2 marca, od godziny 13:00 jest dostępny elektroniczny system rekrutacji.

Każda gmina ma swój własny harmonogram. Ja, z przyczyn oczywistych, przygotowałam harmonogram rekrutacji do przedszkoli 2018 dla Warszawy. Zasady, kryteria przyjęcia są te same, więc śmiało możesz z nich skorzystać. Po szczegółowy harmonogram będziesz jednak musiała odnieść się do strony urzędu, właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli 2018 – kluczowe daty

2 marca godzina 13:00 otwarcie systemu rekrutacyjnego z ofertą przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi;

2 marca godzina 13:00 do 18 marca godzina 20:00 czas przewidziany na rejestrację wniosków;

2 marca godzina 13:00 do 19 marca godzina 16:00 czas na złożenie w placówce pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych kryteriów;

20 kwietnia godzina 13:00 ogłoszenie list dzieci, które zostały zakwalifikowane a które się nie zakwalifikowały;

20 kwietnia godzina 13:00 do 27 kwietnia godzina 16:00 rodzice potwierdzają wolę zapisania dziecka do placówki, do której się zakwalifikowało;

7 maja godzina 13:00 ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli.

13 czerwca godzina 16:00 w systemie rekrutacyjnym pojawi się wykaz wolnych miejsc dal dzieci, które nie zakwalifikują się w I turze;

13 czerwca godzina 16:00 do 18 czerwca godzina 20:00 czas przewidziany na rejestrację wniosków w ramach II tury rekrutacji;

29 czerwca godzina 13:00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w II turze.

Cały harmonogram rekrutacji do przedszkoli w Warszawie znajdziesz tutaj.

Kluczowe zasady rekrutacji do przedszkoli 2018

Ustawowe prawo do wychowania przedszkolnego obejmuje dzieci trzyletnie (ur. w 2015 roku), dzieci czteroletnie (ur. w 2014 roku) oraz dzieci pięcioletnie (ur. w 2013 roku). Jeżeli w procesie rekrutacji Twoje dziecko nie zostanie przyjęte do żadnego z przedszkoli wymienionych we wniosku, a urodziło się w którymś z w/w roczników, burmistrz dzielnicy będzie musiał wskazać Wam miejsce w przedszkolu, które dziecko przyjmie.

Dzieci sześcioletnie (ur. w 2012 roku) obejmuje obowiązek odbycia przygotowania przedszkolnego lub, na wniosek rodziców, mogą rozpocząć naukę w i klasie szkoły podstawowej. Roczne przygotowanie przedszkolne realizuje się przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym będą kontynuowały przygotowanie przedszkolne.

W procesie rekrutacji nie biorą udziału dzieci dwuletnie (ur. w 2016 roku). Ich rodzice będą mogli ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero, gdy dziecko ukończy 2,5 roku.

W procesie rekrutacji brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania dziecka. W rekrutacji w Warszawie mogą brać udział tylko dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. Dzieci spoza mają szansę dostać się do warszawskich przedszkoli tylko, gdy zostaną wolne miejsca. Pod pojęciem „miejsce zamieszkania” rozumie się miejsce, w którym zamieszkują rodzice dziecka lub ten z rodziców, który sprawuje nad dzieckiem wyłączną opiekę. Jeżeli rodzice dziecka sprawują władzę rodzicielską w takim samym stopniu, ale mają różne miejsca zamieszkania, to pod uwagę bierze się tego rodzica, u którego dziecko przebywa na stałe. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późniejszymi zmianami).

Szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkoli znajdziesz tutaj.

harmonogram rekrutacji do przedszkoli 2017 przedszkolaki

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli 2018 – Kryteria ustawowe

Szczegółowo zostały one sprecyzowane w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). Pamiętaj, że to te kryteria brane są pod uwagę w pierwszej kolejności wtedy, gdy do przedszkola zostanie zgłoszonych więcej kandydatów, niż przewidziana liczba miejsc. Kryteria ustawowe są punktowane jednakową liczbą punktów – po 260.

1.Wielodzietność** rodziny kandydata – 260 pkt.

2.Niepełnosprawność kandydata – 260 pkt.

3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 260 pkt.

4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 260 pkt.

5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 260 pkt.

6.Samotne wychowywanie*** kandydata w rodzinie – 260 pkt.

7.Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 260 pkt.

** Rodzina wielodzietna to taka, w której wychowuje się troje lub więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

*** O samotnym wychowywaniu mówimy wtedy, gdy dziecko wychowuje panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba będąca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli 2018 – Kryteria samorządowe

Szczegółowo zostały opisane w uchwale nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. Będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Są też inaczej punktowane:

1.Dziecko sześcioletnie, które obejmuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, którego rodzic stara się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania – 130 pkt.

2.Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 64 pkt.

3.Dziecko, którego oboje rodzice lub opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 32 pkt.
Kryterium to ma zastosowanie również do rodzica lub opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.

4.Dziecko, którego rodzic lub opiekun prawny albo rodzice bądź opiekunowie prawni mieszkają na terenie  m.st. Warszawy i tutaj rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym – 24 pkt.

5.Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 8 pkt.

6.Kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka:

jeżeli dochód jest mniejszy niż 674 pln – 1 pkt.

jeżeli dochód jest wyższy niż 674 pln ilość punktów = 674 pln / dochód na osobę w rodzinie dziecka

Pod tym linkiem znajdziesz bardzo szczegółowy opis kryteriów wraz z przykładami.

Do wniosku o przyjęcie do przedszkola rodzice będą musieli załączyć dokumenty, potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów ustawowych i samorządowych. Szczegółowy wykaz dokumentów znajdziesz pod tym linkiem.

Wyszedł mi dość długi wpis, ale starałam się podkreślić pewne kwestie, na które powinnaś zwrócić uwagę. Fasolaki do przedszkola chodzą od września 2017. To był dobry wybór. I choć choroby nas nie omijają, z przedszkola przynoszą mnóstwo nowych rzeczy.

Życzę Tobie powodzenia w zapisach i ściskam kciuki za pomyślny start Twojego malucha w nowej przedszkolnej przygodzie. Jednocześnie mam propozycję kilku wartych uwagi książek, które pomogą Wam rozpocząć proces adaptacji do przedszkola.

Kilka słów o wyprawce przedszkolnej

Wyprawka dla przedszkolaka

Leżakowanie w przedszkolu

Wygodne kapcie do przedszkola

Dla chętnych załączam dwa pliki Prawo oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 59 oraz Uchwałę Rady Warszawy UCHWAŁA NR XLI_1061_2017

Moje kanały social media

Zawsze będziesz na bieżąco.

Close